Paslaugų teikimo sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-12-03

1. ?vadas

Sveiki atvyk? ? WebProBox ("Bendrov?", "mes", "m?s?", "mus")!

ios Paslaug? teikimo s?lygos (toliau - "s?lygos", "Paslaug? teikimo s?lygos") reglamentuoja j?s? naudojim?si m?s? svetaine, esan?ia adresu listandrelax.com (toliau kartu arba atskirai - "Paslauga"), kuri? valdo WebProBox.

M?s? privatumo politika taip pat reglamentuoja j?s? naudojim?si Paslauga ir paaikina, kaip mes renkame, saugome ir atskleidiame informacij?, gaut? jums naudojantis m?s? tinklalapiais.

J?s? sutartis su mumis apima ias S?lygas ir m?s? Privatumo politik? (toliau - Sutartys). Patvirtinate, kad perskait?te ir supratote Sutartis, ir sutinkate j? laikytis.

Jei nesutinkate su Sutartimis (arba negalite j? laikytis), galite nesinaudoti Paslauga, ta?iau pranekite mums apie tai el. patu info@listandrelax.com, kad gal?tume pabandyti rasti sprendim?. ios S?lygos taikomos visiems lankytojams, naudotojams ir kitiems asmenims, norintiems prisijungti prie Paslaugos arba ja naudotis.

2. Ryiai

Naudodamiesi Paslauga sutinkate usisakyti naujienlaikius, rinkodaros ar reklamin? mediag? ir kit? informacij?, kuri? galime si?sti. Ta?iau galite atsisakyti gauti bet kokius arba visus iuos m?s? praneimus, pasinaudoj? prenumeratos atsisakymo nuoroda arba para? el. patu info@listandrelax.com.

3. Pirkimai

Jei pageidaujate ?sigyti bet kok? produkt? ar paslaug?, teikiam? per Paslaug? ("Pirkimas"), j?s? gali b?ti paprayta pateikti tam tikr? su Pirkimu susijusi? informacij?, ?skaitant, bet neapsiribojant, j?s? kredito ar debeto kortel?s numer?, kortel?s galiojimo termin?, s?skaitos iraymo adres? ir pristatymo informacij?.

J?s patvirtinate ir garantuojate, kad: (i) turite teis?t? teis? naudoti bet kuri? (-ias) kortel? (-es) ar kit? (-us) mok?jimo b?d? (-us), susijus? (-ius) su bet kuriuo (-iais) Pirkimu; ir kad (ii) informacija, kuri? mums pateikiate, yra teisinga, tiksli ir isami.

Siekdami palengvinti mok?jim? ir Pirkimo ubaigim?, galime naudotis tre?i?j? ali? paslaugomis. Pateikdami savo informacij?, j?s suteikiate mums teis? teikti informacij? ioms tre?iosioms alims, laikantis m?s? privatumo politikos.

Pasiliekame teis? bet kuriuo metu atsisakyti priimti arba ataukti j?s? usakym? d?l i? prieas?i?, ?skaitant, bet neapsiribojant: produkto ar paslaugos prieinamumo, klaid? produkto ar paslaugos aprayme ar kainoje, klaidos j?s? usakyme ar kit? prieas?i?.

Pasiliekame teis? atsisakyti priimti arba ataukti j?s? usakym?, jei ?tariamas suk?iavimas arba neautorizuotas ar neteis?tas sandoris.

4. Konkursai, loterijos ir akcijos

Bet kokius per Paslaug? skelbiamus konkursus, loterijas ar kitas akcijas (toliau kartu - akcijos) gali reglamentuoti taisykl?s, kurios yra atskiros nuo i? Paslaugos teikimo s?lyg?. Jei dalyvaujate kokiose nors Akcijose, susipainkite su taikomomis taisykl?mis ir m?s? Privatumo politika. Jei Akcijos taisykl?s prietarauja ioms Paslaug? teikimo s?lygoms, taikomos Akcijos taisykl?s.

5. Prenumeratos

U kai kurias Paslaugos dalis atsiskaitoma prenumeratos pagrindu ("Prenumerata (-os)"). Jums bus i anksto iraomos periodin?s ir pasikartojan?ios s?skaitos ("Atsiskaitymo ciklas"). Atsiskaitymo ciklai bus nustatyti atsivelgiant ? prenumeratos plano, kur? pasirinkote ?sigydami Prenumerat?, tip?.

Kiekvieno Atsiskaitymo ciklo pabaigoje j?s? Prenumerata bus automatikai atnaujinama tomis pa?iomis s?lygomis, nebent j? atauksite arba "WebProBox" j? atauks. Ataukti Prenumeratos prat?sim? galite internetiniame paskyros valdymo puslapyje arba susisiek? su info@listandrelax.com klient? aptarnavimo komanda.

Norint apdoroti mok?jim? u j?s? prenumerat?, reikia tur?ti galiojant? mok?jimo b?d?. Turite pateikti WebProBox tiksli? ir isami? atsiskaitymo informacij?, kuri gali apimti, bet neapsiriboti, vard? ir pavard?, adres?, valstyb?, pato ar pato kod?, telefono numer? ir galiojan?io mok?jimo b?do informacij?. Pateikdami toki? mok?jimo informacij?, j?s automatikai ?galiojate WebProBox nurayti visus Prenumeratos mokes?ius, patirtus per j?s? paskyr?, i bet kurios tokios mok?jimo priemon?s.

Jei d?l kokios nors prieasties automatinis s?skait? iraymas ne?vyksta, WebProBox pasilieka teis? nedelsiant nutraukti j?s? prieig? prie Paslaugos.

6. Nemokamas bandomasis laikotarpis

WebProBox savo nuoi?ra gali pasi?lyti Prenumerat? su nemokama bandom?ja versija ribotam laikotarpiui ("Nemokama bandomoji versija").

Norint usiregistruoti Nemokam? bandom?j? versij?, gali b?ti paprayta ?vesti savo atsiskaitymo informacij?.

Jei registruodamiesi Nemokamai bandomajai versijai ?vesite savo atsiskaitymo informacij?, "WebProBox" nereikalaus i j?s? mok?ti tol, kol nesibaigs Nemokamos bandomosios versijos galiojimo laikas. Paskutin? Nemokamos bandomosios versijos laikotarpio dien?, jei neatauk?te savo Prenumeratos, i j?s? bus automatikai iskai?iuoti taikytini Prenumeratos mokes?iai u pasirinkt? Prenumeratos tip?.

Bet kuriuo metu ir be iankstinio ?sp?jimo "WebProBox" pasilieka teis? (i) pakeisti Nemokamos bandomosios versijos pasi?lymo Paslaug? teikimo s?lygas arba (ii) ataukti tok? Nemokamos bandomosios versijos pasi?lym?.

7. Mokes?i? pakeitimai

"WebProBox" savo nuoi?ra ir bet kuriuo metu gali keisti Prenumeratos mokes?ius. Bet koks Prenumeratos mokes?io pakeitimas ?sigalios einamojo Atsiskaitymo ciklo pabaigoje.

"WebProBox" pateiks jums pagr?st? iankstin? praneim? apie bet kok? Prenumeratos mokes?i? pakeitim?, kad tur?tum?te galimyb? nutraukti savo Prenumerat? prie ?sigaliojant tokiam pakeitimui.

J?s? tolesnis naudojimasis Paslauga ?sigaliojus Prenumeratos mokes?io pakeitimui reikia J?s? sutikim? mok?ti pakeist? Prenumeratos mokes?io sum?.

8. Gr?inamos l?os

Mes gr?iname pinigus u Sutartis per 14 dien? nuo pirminio Sutarties ?sigijimo.

9. Turinys

M?s? Paslauga leidia jums skelbti, pateikti nuorodas, saugoti, bendrinti ir kitaip teikti tam tikr? informacij?, tekst?, grafik?, vaizdo ?raus ar kit? mediag? (toliau - Turinys). J?s atsakote u Turin?, kur? skelbiate Paslaugoje arba per j?, ?skaitant jo teis?tum?, patikimum? ir tinkamum?.

Skelbdami Turin? Paslaugoje arba naudodamiesi Paslauga, j?s patvirtinate ir garantuojate, kad: Turinys yra j?s? (jums priklauso) ir (arba) turite teis? j? naudoti ir teis? suteikti mums teises ir licencij?, kaip numatyta iose S?lygose, ir (ii) skelbdami savo Turin? Paslaugoje arba per Paslaug? nepaeidiate jokio asmens ar subjekto privatumo, vieumo, autori? teisi?, sutar?i? teisi? ar bet koki? kit? teisi?. Mes pasiliekame teis? nutraukti paskyr? bet kuriam asmeniui, kuris, kaip nustatyta, paeidia autori? teises.

J?s ilaikote visas savo teises ? bet kok? Turin?, kur? pateikiate, publikuojate ar rodote Paslaugoje ar per j?, ir esate atsakingi u i? teisi? apsaug?. Mes neprisiimame jokios atsakomyb?s ir nesame atsakingi u j?s? ar bet kurios tre?iosios alies skelbiam? Turin? Paslaugoje ar per j?. Ta?iau, skelbdami Turin? naudodamiesi Paslauga, suteikiate mums teis? ir licencij? naudoti, keisti, vieai atlikti, vieai rodyti, atgaminti ir platinti tok? Turin? Paslaugoje ir per Paslaug?. J?s sutinkate, kad i licencija apima m?s? teis? padaryti j?s? Turin? prieinam? kitiems Paslaugos naudotojams, kurie taip pat gali naudoti j?s? Turin? pagal ias S?lygas.

WebProBox turi teis?, bet ne pareig? steb?ti ir redaguoti vis? naudotoj? pateikt? Turin?.

Be to, ioje Paslaugoje ar per j? randamas Turinys yra WebProBox nuosavyb? arba naudojamas gavus leidim?. J?s negalite platinti, keisti, perduoti, pakartotinai naudoti, atsisi?sti, pakartotinai patalpinti, kopijuoti ar naudoti min?to Turinio, viso ar jo dalies, komerciniais tikslais ar asmeninei naudai gauti be aikaus iankstinio ratiko m?s? leidimo.

10. Draudiami naudojimo b?dai

Galite naudotis Paslauga tik teis?tais tikslais ir laikydamiesi S?lyg?. J?s sutinkate nenaudoti Paslaugos:

0.1. Bet kokiu b?du, kuris paeidia bet kokius galiojan?ius nacionalinius ar tarptautinius ?statymus ar kitus teis?s aktus.

0.2. Siekiant inaudoti, pakenkti arba bandant inaudoti ar pakenkti nepilname?iams bet kokiu b?du, pateikiant jiems netinkam? turin? ar kitaip.

0.3. Perduoti ar usakyti si?sti bet koki? reklamin? ar skatinam?j? mediag?, ?skaitant bet kok? "nepageidaujam? laik?", "grandinin? laik?", "lamt?" ar bet kok? kit? pana? raginim?.

0.4. Apsimesti ar bandyti apsimesti Bendrove, Bendrov?s darbuotoju, kitu naudotoju ar bet kuriuo kitu asmeniu ar organizacija.

0.5. Bet kokiu b?du, kuris paeidia kit? asmen? teises arba yra neteis?tas, grasinantis, apgaulingas ar alingas, arba susij?s su bet kokiu neteis?tu, neteis?tu, apgaulingu ar alingu tikslu ar veikla.

0.6. Dalyvauti bet kokiame kitame elgesyje, kuris riboja ar trukdo kam nors naudotis ar m?gautis Paslauga, arba kuris, m?s? nuomone, gali pakenkti ar ?eisti Bendrov? ar Paslaugos naudotojus arba utraukti jiems atsakomyb?.

Be to, j?s sutinkate:

0.1. Naudotis Paslauga bet kokiu b?du, kuris gal?t? ijungti, apsunkinti, sugadinti ar sutrikdyti Paslaugos veikim? arba trukdyti bet kuriai kitai aliai naudotis Paslauga, ?skaitant jos galimyb? dalyvauti realaus laiko veikloje per Paslaug?.

0.2. Naudoti bet kok? robot?, vor? ar kit? automatin? ?rengin?, proces? ar priemon?, kad bet kokiu tikslu pasiektum?te Paslaug?, ?skaitant bet kokios Paslaugoje esan?ios mediagos steb?jim? ar kopijavim?.

0.3. Naudoti bet kok? rankin? proces? bet kokiai Paslaugoje esan?iai mediagai steb?ti ar kopijuoti arba bet kokiam kitam neleistinam tikslui be m?s? iankstinio ratiko sutikimo.

0.4. Naudoti bet kok? prietais?, programin? ?rang? ar proced?ras, kurios trukdo tinkamam Paslaugos veikimui.

0.5. ?diegti bet kokius virusus, Trojos arklius, kirminus, logines bombas ar kit? kenk?jik? ar technologikai aling? mediag?.

0.6. Bandyti neteis?tai pasiekti, trukdyti, paeisti, sugadinti ar sutrikdyti bet kurios Paslaugos dalies, serverio, kuriame saugoma Paslauga, ar bet kurio serverio, kompiuterio ar duomen? baz?s, prijungtos prie Paslaugos, veikim?.

0.7. Atakuoti Paslaug? vykdant atsisakymo aptarnauti atak? arba paskirstyt? atsisakymo aptarnauti atak?.

0.8. Imtis bet koki? veiksm?, kurie gali pakenkti arba suklastoti Bendrov?s reiting?.

0.9. Kitaip bandyti trukdyti tinkamam Paslaugos veikimui.

11. Analiz?

Galime pasitelkti tre?i?j? ali? Paslaug? teik?jus, kad steb?tume ir analizuotume naudojim?si Paslauga.

12. Draudiama naudoti nepilname?iams

Paslauga gali naudotis ir ja naudotis tik ne jaunesni kaip atuoniolikos (18) met? asmenys. Prisijungdami prie Paslaugos arba ja naudodamiesi garantuojate ir patvirtinate, kad esate bent atuoniolikos (18) met? amiaus ir turite visus ?galiojimus, teises ir geb?jimus sudaryti i? sutart? ir laikytis vis? S?lyg? s?lyg?. Jei nesate bent atuoniolikos (18) met? amiaus, jums draudiama tiek prisijungti prie Paslaugos, tiek ja naudotis.

13. Paskyros

Sukurdami m?s? paskyr? garantuojate, kad esate vyresni nei 18 met? ir kad informacija, kuri? mums pateikiate, yra tiksli, isami ir visada aktuali. D?l netikslios, neisamios ar pasenusios informacijos j?s? paskyra Paslaugoje gali b?ti nedelsiant panaikinta.

Esate atsakingi u savo paskyros ir slaptaodio konfidencialumo isaugojim?, ?skaitant, bet neapsiribojant, prieigos prie savo kompiuterio ir (arba) paskyros apribojim?. Sutinkate prisiimti atsakomyb? u bet koki? veikl? ar veiksmus, atliekamus naudojantis j?s? paskyra ir (arba) slaptaodiu, nepriklausomai nuo to, ar j?s? slaptaodis naudojamas m?s? Paslaugoje, ar tre?iosios alies paslaugoje. Suinoj? apie bet kok? saugumo paeidim? ar neteis?t? naudojim?si savo paskyra, privalote nedelsdami mums apie tai praneti.

Negalite be atitinkamo leidimo kaip naudotojo vardo naudoti kito asmens ar subjekto vardo arba vardo ar preki? enklo, kuris yra kito asmens ar subjekto, iskyrus jus, teisi? objektas. Kaip naudotojo vard? negalite naudoti jokio ?eidian?io, vulgaraus ar nepadoraus vardo.

Pasiliekame teis? savo nuoi?ra atsisakyti teikti paslaugas, panaikinti paskyras, paalinti ar redaguoti turin? arba ataukti usakymus.

14. Intelektin? nuosavyb?

Paslauga ir jos originalus turinys (iskyrus naudotoj? pateikt? turin?), funkcijos ir funkcijos yra ir liks iimtin? "WebProBox" ir jos licencij? dav?j? nuosavyb?. Paslauga yra saugoma autori? teisi?, preki? enkl? ir kit? autori? teisi? bei usienio ali? ?statym?. M?s? preki? enklai negali b?ti naudojami bet kokiam produktui ar paslaugai be iankstinio ratiko "WebProBox" sutikimo.

15. Autori? teisi? politika

Gerbiame kit? asmen? intelektin?s nuosavyb?s teises. M?s? politika yra reaguoti ? bet koki? pretenzij?, kad Paslaugoje paskelbtas turinys paeidia bet kurio asmens ar subjekto autori? teises ar kitas intelektin?s nuosavyb?s teises (toliau - paeidimas).

Jei esate autori? teisi? savininkas arba ?galiotas asmuo jo vardu ir manote, kad autori? teisi? saugomas k?rinys buvo nukopijuotas tokiu b?du, kuris yra autori? teisi? paeidimas, pateikite pretenzij? el. patu info@listandrelax.com, temos eilut?je nurodydami "Autori? teisi? paeidimas" ir ? pretenzij? ?traukite isam? tariamo paeidimo apraym?, kaip nurodyta toliau, skiltyje "DMCA praneimas ir pretenzij? d?l autori? teisi? paeidimo tvarka".

Jums gali b?ti taikoma atsakomyb? d?l alos atlyginimo (?skaitant ilaidas ir advokat? honorarus) u klaidingus ar nes?iningus pareikimus d?l bet kokio Paslaugoje ir (arba) per Paslaug? rasto turinio autori? teisi? paeidimo.

16. DMCA praneimas ir pretenzij? d?l autori? teisi? paeidimo proced?ra

Galite pateikti praneim? pagal Skaitmeninio t?kstantme?io autori? teisi? ?statym? (DMCA), ratu pateikdami m?s? autori? teisi? atstovui toliau nurodyt? informacij? (r. 17 U.S.C 512(c)(3)):

0.1. elektronin? arba fizin? asmens, ?galioto veikti autori? teisi? savininko vardu, para?;

0.2. autori? teisi? saugomo k?rinio, kuris, j?s? teigimu, buvo paeistas, apraym?, ?skaitant URL (t. y. tinklalapio adres?) vietos, kurioje yra autori? teisi? saugomas k?rinys arba autori? teisi? saugomo k?rinio kopija;

0.3. URL adreso ar kitos konkre?ios vietos Paslaugoje, kurioje yra mediaga, kurios autori? teises, kaip teigiate, paeidia, nurodym?;

0.4. savo adres?, telefono numer? ir el. pato adres?;

0.5. j?s? pareikim?, kad s?iningai tikite, jog gin?ijamas naudojimas n?ra autori? teisi? savininko, jo atstovo ar ?statymo leidiamas;

0.6. j?s? pareikim?, kuriuo, grasindami melagingais priesaika, patvirtinate, kad j?s? praneime pateikta pirmiau min?ta informacija yra tiksli ir kad esate autori? teisi? savininkas arba esate ?galioti veikti autori? teisi? savininko vardu.

Su m?s? autori? teisi? atstovu galite susisiekti el. patu info@listandrelax.com.

17. Praneimas apie klaidas ir gr?tamasis ryys

Galite pateikti mums informacij? ir atsiliepimus apie klaidas, pasi?lymus d?l patobulinim?, id?jas, problemas, skundus ir kitus su m?s? Paslauga susijusius klausimus (toliau - atsiliepimai) tiesiogiai adresu info@listandrelax.com arba per tre?i?j? ali? svetaines ir priemones. J?s pripa?state ir sutinkate, kad: (i) j?s neisaugosite, ne?gysite ir ne?tvirtinsite joki? intelektin?s nuosavyb?s teisi? ar kit? teisi?, nuosavyb?s teisi? ar interes? ? Atsiliepimus; (ii) Bendrov? gali tur?ti pl?tros id?j?, panai? ? Atsiliepimus; (iii) Atsiliepimuose n?ra konfidencialios informacijos ar j?s? ar bet kurios tre?iosios alies nuosavyb?s teise valdomos informacijos; ir (iv) Bendrov? n?ra ?sipareigojusi laikytis konfidencialumo ?sipareigojim?, susijusi? su Atsiliepimais. Jei nuosavyb?s teis?s ? Atsiliepimus perdavimas negalimas d?l taikom? privalom? ?statym?, Bendrovei ir jos filialams suteikiate iimtin?, perduodam?, neataukiam?, neatlygintin?, nemokam?, sublicencijuojam?, neribot? ir neterminuot? teis? naudoti (?skaitant kopijavim?, keitim?, ivestini? k?rini? k?rim?, skelbim?, platinim? ir komercinim?) Atsiliepimus bet kokiu b?du ir bet kokiu tikslu.

18. Nuorodos ? kitas interneto svetaines

M?s? Paslaugoje gali b?ti nuorod? ? tre?i?j? ali? interneto svetaines ar paslaugas, kurios nepriklauso "WebProBox" ir n?ra jos kontroliuojamos.

WebProBox nekontroliuoja ir neprisiima jokios atsakomyb?s u tre?i?j? ali? interneto svetaini? ar paslaug? turin?, privatumo politik? ar praktik?. Mes negarantuojame joki? i? subjekt?/asmen? ar j? svetaini? pasi?lym?.

J?S PRIPA?STATE IR SUTINKATE, KAD BENDROV? N?RA TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI ATSAKINGA U BET KOKI? AL? AR NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS AR TARIAMAI ATSIRADUSIUS D?L BET KOKIO TURINIO, PREKI? AR PASLAUG?, PRIEINAM? TRE?IOSIOS ALIES INTERNETO SVETAIN?SE AR PASLAUGOSE, NAUDOJIMO AR PASIKLIOVIMO JOMIS.

PRIMYGTINAI REKOMENDUOJAME PERSKAITYTI BET KURI? TRE?I?J? ALI? INTERNETO SVETAINI? AR PASLAUG?, KURIOSE LANKOT?S, PASLAUG? TEIKIMO S?LYGAS IR PRIVATUMO POLITIK?.

19. Garantijos atsisakymas

IAS PASLAUGAS BENDROV? TEIKIA "KAIP YRA" IR "KAIP GALIMA". BENDROV? NESUTEIKIA JOKI? AIKI? AR NUMANOM? PAREIKIM? AR GARANTIJ? D?L SAVO PASLAUG? VEIKIMO AR JOSE ESAN?IOS INFORMACIJOS, TURINIO AR MEDIAGOS. AIKIAI SUTINKATE, KAD IOMIS PASLAUGOMIS, J? TURINIU IR BET KOKIOMIS I M?S? GAUTOMIS PASLAUGOMIS AR DAIKTAIS NAUDOJAT?S SAVO RIZIKA.

NEI BENDROV?, NEI JOKS SU BENDROVE SUSIJ?S ASMUO NETEIKIA JOKI? GARANTIJ? AR PAREIKIM? D?L PASLAUG? ISAMUMO, SAUGUMO, PATIKIMUMO, KOKYB?S, TIKSLUMO AR PRIEINAMUMO. NEAPRIBOJANT TO, KAS ID?STYTA PIRMIAU, NEI BENDROV?, NEI JOKS SU BENDROVE SUSIJ?S ASMUO NEPATVIRTINA IR NEGARANTUOJA, KAD PASLAUGOS, J? TURINYS AR BET KOKIOS PASLAUGOS AR DAIKTAI, GAUTI NAUDOJANTIS PASLAUGOMIS, BUS TIKSL?S, PATIKIMI, BE KLAID? AR NEPERTRAUKIAMI, KAD DEFEKTAI BUS ITAISYTI, KAD PASLAUGOS AR SERVERIS, KURIAME JOS TEIKIAMOS, NETURI VIRUS? AR KIT? KENKSMING? KOMPONENT? ARBA KAD PASLAUGOS AR BET KOKIOS PASLAUGOS AR DAIKTAI, GAUTI NAUDOJANTIS PASLAUGOMIS, KITAIP ATITIKS J?S? POREIKIUS AR L?KES?IUS.

BENDROV? ATSISAKO BET KOKI? GARANTIJ?, NESVARBU, AR JOS B?T? AIKIOS, AR NUMANOMOS, NUSTATYTOS ?STATYMU, AR KITOKIOS, ?SKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIAS GARANTIJAS D?L TINKAMUMO PARDUOTI, NEPAEIDIAMUMO IR TINKAMUMO KONKRE?IAM TIKSLUI.

TAI, KAS ID?STYTA PIRMIAU, NETURI ?TAKOS JOKIOMS GARANTIJOMS, KURI? NEGALIMA ATMESTI AR APRIBOTI PAGAL GALIOJAN?IUS ?STATYMUS.

20. Atsakomyb?s apribojimas

ISKYRUS ATVEJUS, KAI TAI DRAUDIA ?STATYMAS, J?S LAIKYSITE MUS IR M?S? PAREIG?NUS, DIREKTORIUS, DARBUOTOJUS IR ATSTOVUS NEKALTAIS D?L BET KOKIOS NETIESIOGIN?S, BAUDIAMOSIOS, SPECIALIOSIOS, ATSITIKTIN?S AR NETIESIOGIN?S ALOS, KAD IR KOKIA JI B?T? (?SKAITANT ADVOKAT? HONORARUS IR VISAS SUSIJUSIAS ILAIDAS IR S?NAUDAS, SUSIJUSIAS SU BYLIN?JIMUSI IR ARBITRAU, TEISMINIU PROCESU AR APELIACIJA, JEI TOKI? YRA, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR PRAD?TAS BYLIN?JIMASIS AR ARBITRAAS, AR NE), NESVARBU, AR TAI B?T? IEKINYS D?L SUTARTIES, APLAIDUMO AR KITOKIO DELIKTO, AR KYLANTIS I IOS SUTARTIES AR SUSIJ?S SU JA, ?SKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIUS IEKINIUS D?L ASMENS SUALOJIMO AR ALOS TURTUI, KYLAN?IUS I IOS SUTARTIES IR BET KOKIO J?S? PADARYTO FEDERALINI?, VALSTIJOS AR VIETOS ?STATYM?, ?STAT?, TAISYKLI? AR REGLAMENT? PAEIDIMO, NET JEI BENDROV? BUVO I ANKSTO INFORMUOTA APIE TOKIOS ALOS GALIMYB?. ISKYRUS ?STATYM? DRAUDIAMUS ATVEJUS, JEI BUS NUSTATYTA BENDROV?S ATSAKOMYB?, JI APSIRIBOS SUMA, SUMOK?TA U PRODUKTUS IR (ARBA) PASLAUGAS, IR JOKIOMIS APLINKYB?MIS NEBUS TAIKOMA NETIESIOGIN? AR BAUDIAMOJI ALA. KAI KURIOSE VALSTYB?SE NELEIDIAMA NETAIKYTI AR APRIBOTI BAUDINI?, ATSITIKTINI? AR NETIESIOGINI? NUOSTOLI?, TOD?L ANKSTESNIS APRIBOJIMAS AR NETAIKYMAS GALI B?TI JUMS NETAIKOMAS.

21. Nutraukimas

Savo nuoi?ra, d?l bet kokios prieasties ir be apribojim?, ?skaitant, bet neapsiribojant, Taisykli? paeidim?, galime nedelsiant, be iankstinio ?sp?jimo ar atsakomyb?s, nutraukti arba sustabdyti j?s? paskyr? ir udrausti prieig? prie Paslaugos.

Jei norite nutraukti savo paskyr?, galite tiesiog nustoti naudotis Paslauga.

Visos S?lyg? nuostatos, kurios pagal savo pob?d? tur?t? ilikti ir po nutraukimo, ilieka ir po nutraukimo, ?skaitant, bet neapsiribojant, nuosavyb?s nuostatas, garantij? atsisakym?, alos atlyginim? ir atsakomyb?s apribojimus.

22. Taikytina teis?

ios S?lygos reglamentuojamos ir aikinamos pagal Lietuvos ?statymus, kuri? taikytina teis? taikoma sutar?iai neatsivelgiant ? jos kolizines nuostatas.

M?s? nesugeb?jimas ?gyvendinti bet kuri? i? S?lyg? teis? ar nuostat? nebus laikomas i? teisi? atsisakymu. Jei teismas bet kuri? i? S?lyg? nuostat? pripains negaliojan?ia ar ne?gyvendinama, likusios i? S?lyg? nuostatos liks galioti. ios S?lygos yra visas m?s? tarpusavio susitarimas d?l m?s? Paslaugos ir pakei?ia visus ankstesnius m?s? tarpusavio susitarimus d?l Paslaugos.

23. Paslaugos pakeitimai

Pasiliekame teis? savo nuoi?ra ir be iankstinio ?sp?jimo ataukti ar keisti savo Paslaug? ir bet koki? paslaug? ar mediag?, kuri? teikiame per Paslaug?. Mes neb?sime atsakingi, jei d?l kokios nors prieasties visa Paslauga ar jos dalis bet kuriuo metu ar bet kuriuo laikotarpiu bus neprieinama. Kartais galime apriboti prieig? prie kai kuri? Paslaugos dali? arba visos Paslaugos naudotojams, ?skaitant registruotus naudotojus.

24. S?lyg? pakeitimai

Mes galime bet kada i dalies pakeisti S?lygas, paskelbdami pakeistas S?lygas ioje svetain?je. J?s? pareiga yra periodikai peri?r?ti ias S?lygas.

Tai, kad toliau naudojat?s Platforma po to, kai paskelbiamos pakeistos S?lygos, reikia, kad sutinkate ir sutinkate su pakeitimais. Tikimasi, kad danai tikrinsite ? puslap?, kad inotum?te apie bet kokius pakeitimus, nes jie jums yra privalomi.

T?sdami prieig? prie m?s? Paslaugos arba naudodamiesi ja po to, kai ?sigalioja bet kokie pakeitimai, j?s sutinkate laikytis pakeist? s?lyg?. Jei nesutinkate su naujomis s?lygomis, nebeturite teis?s naudotis Paslauga.

25. Atsisakymas ir atskirumas

Joks Bendrov?s atsisakymas nuo bet kurios S?lygose nustatytos s?lygos ar termino nelaikomas tolesniu ar t?stiniu tokios s?lygos ar termino atsisakymu arba bet kurios kitos s?lygos ar termino atsisakymu, o bet koks Bendrov?s teis?s ar nuostatos pagal S?lygas nereikalavimas nelaikomas tokios teis?s ar nuostatos atsisakymu.

Jei teismas ar kitas kompetentingos jurisdikcijos teismas bet kuri? S?lyg? nuostat? pripa?sta negaliojan?ia, neteis?ta ar ne?gyvendinama d?l kokios nors prieasties, tokia nuostata turi b?ti panaikinta arba apribota minimalia apimtimi taip, kad likusios S?lyg? nuostatos likt? galioti ir galioti.

26. Patvirtinimas

NAUDODAMIESI PASLAUGA AR KITOMIS M?S? TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATVIRTINATE, KAD PERSKAIT?TE IAS PASLAUG? TEIKIMO S?LYGAS IR SUTINKATE J? LAIKYTIS.

27. Susisiekite su mumis

Atsiliepimus, komentarus, technin?s pagalbos praymus si?skite el. patu: info@listandrelax.com.

Slapukai

Ši svetainė naudoja slapukus, kad užtikrintų geriausią patirtį mūsų svetainėje. Slapukų politika

Priimti